Coraz intensywniejsze wykorzystanie technologii Wi-Fi w organizacjach to nie tylko wyzwanie dla administratorów sieci i pionu technicznego. To poważne wyzwanie i kłopoty z biznesowego punktu widzenia. Szczególnie istotne są tutaj trzy zagrożenia:

1: W jaki sposób zła praca sieci bezprzewodowej w pływa na całokształt pracy organizacji ?

Ciągłość pracy i dostęp do danych/systemów IT w organizacji to jedno z najważniejszych wyzwań dzisiejszych zespołów IT. Koncepcje BYOD „mega” popularyzowane przez producentów sprzętu, spowodowały spory natłok w sieciach wifi spółek i korporacji. Dzisiejszy pracownik działu sprzedaży używa biznesowo telefonu, tabletu, komputera, często łącząc wszystkie te urządzenia do lokalnej sieci wifi, kiedy przebywa w biurze.  Magazyny firm produkcyjnych czy logistycznych, hale produkcyjne opierają się o systemy ERP, które są niezbędne w procesach biznesowych organizacji. Jaki wpływ na biznes, może mieć brak dostępu użytkowników do aplikacji firmy, brak poczty email, brak kalendarza ze spotkaniami czy brak połączenia czytnika kodów QR z systemem ERP ?

To nie tylko utrata wydajności pracowników, to są także straty w przychodach firmy.

W ostatnich latach zespoły spółek giełdowych, w zależności od struktury i modelu biznesowego organizacji generowały średnio 15 tys. zł, 27 tys. zł, a nawet 90 tys. zł przychodu miesięcznie na pracownika, a każdy przestój firmy to utrata części tego przychodu. Na poczet strat należy zaliczyć wszystkie niewysłane na czas oferty, faktury, zamówienia, oraz co najważniejsze wszystkie niezakończone na czas projekty.

To wszystko może być spowodowane niewydajnością, lub brakiem zasięgu sieci wifi w miejscach gdzie się jej spodziewamy i gdzie jej potrzebujemy.

2: Nieefektywne wydatki na infrastrukturę IT

Firmy, chcąc zaspokoić rosnące potrzeby dzisiejszych zespołów, często inwestują w rozbudowę wydajności swoich sieci komputerowych. Działanie jest jak najbardziej prawidłowe, jeżeli jest dobrze zaplanowane. W rzeczywistości, jeśli nie masz wyraźnego wglądu w poziomy usług wifi w całej lokalizacji firmy, całość inwestycji może zakończyć się uruchomieniem dodatkowych punktów dostępowych tam, gdzie nie są potrzebne, a nie umieszczając ich tam, gdzie potrzebne są. Częstym przypadkiem jest wymiana terminali bezprzewodowych, lub urządzeń klienckich na halach produkcyjnych, gdzie głównym problemem są zakłócenia sygnału radiowego. Wszystkie te działania to niekontrolowane wydatki dla organizacji.

3: Większa wydajność – więcej problemów ?

Każda rosnąca struktura IT, jeżeli nie jest to proces odpowiednio zaplanowany, powoduje większe zaangażowanie zespołów IT w firmie. Podobnie jest z siecią wifi.

Jej rozwój powoduje zwiększenie ilości urządzeń klienckich, a co za tym idzie zwiększenie ilości problemów zgłaszanych do działu IT organizacji. W przypadku braku odpowiedniego planu rozbudowy sieci komputerowej wydajność niekoniecznie wzrośnie, wzrośnie za to ilość zgłoszeń od niezadowolonych użytkowników.

Remedium

Na te problemy istnieje oczywiście remedium. To remedium to przemyślana i zaplanowana budowa, lub modyfikacja infrastruktury sieciowej. Taki projekt można zamknąć również w trzech punktach:

1: Projekt budowy, lub analiza i przebudowa istniejącej sieci bezprzewodowej w firmie

Każdą ingerencję w strukturę informatyczną firmy, należy zaplanować ze szczególną ostrożnością. To również dotyczy przebudowy, lub budowy sieci wifi w organizacji.

Budowa „nowej” sieci bezprzewodowej powinna opierać się o konkretny projekt. Ważne aby taki projekt zawierał w sobie:

 • Dokładne rozmieszczenie punktów dostępowych oparte o konstrukcję pomieszczeń i potrzeby organizacji,
 • Symulację siły i zasięgu sygnału w całej lokalizacji na podstawie projektu, lub pomiary parametrów i korektę rozmieszczenia punktów wifi, kiedy struktura pomieszczeń już istnieje,
 • Zaplanowane parametry ustawień punktów dostępowych,
 • Wstępnie opracowaną politykę bezpieczeństwa sieci wifi
 • Pomiary prędkości transmisji w przypadku kiedy struktura pomieszczeń już istnieje.

W przypadku analizy i przebudowy istniejącej, a źle działającej sieci bezprzewodowej, prace należy podzielić na kilka etapów:

Etap I – to pomiary, które umożliwią sporządzenie raportu wstępnego zwierającego:

 • raport siły sygnału we wszystkich wymaganych lokalizacjach,
 • określenie idealnych lokalizacji dla punktów dostępowych,
 • wychwycenie interferencji między kanałami,
 • zobrazowanie obszarów roamingu,
 • emulowanie pracy klienta, aby sprawdzić prędkość i jakość transmisji w danym miejscu.

 

 

 

Etap II – to pomiary zakłóceń i interferencji sygnału radiowego:

Badaniu podlega tu widmo radiowe w sieci Wi-Fi ze szczególnym uwzględnieniem źródeł zakłóceń i ich fizycznej lokalizacji. Częstą przyczyną zakłóceń okazują się urządzenia  Bluetooth, telefony bezprzewodowe, kuchenki mikrofalowe, analogowe kamery wideo, zagłuszacze radiowe, metalowe regały w magazynach. Ważnym elementem jest ich identyfikacja, wraz z określeniem ich położenia.

 

 

 

 

 

Etap III – to diagnoza i rozwiązanie istniejących problemów w sieci wifi, a działania powinny zawierać:

 • sprawdzenie poprawności konfiguracji,
 • ocenę zabezpieczeń sieci przed zagrożeniami,
 • optymalizację wydajności,
 • rozwiązanie problemów dotyczących połączeń,
 • raport z wykonanych prac,
 • ewentualny projekt przebudowy, lub całkowitej wymiany rozwiązania.

2: Odpowiedni dobór rozwiązania

Dobór rozwiązania powinien być zoptymalizowany pod względem kosztów i funkcjonalności systemu. W dużej mierze należałoby oprzeć się tutaj na projekcie sieci bezprzewodowej. Rozwiązanie powinno spełniać wszystkie założenia związane z bezpieczeństwem i ciągłością pracy usług. Ważnym elementem jest możliwość centralnego zarządzania całością sieci wifi, wraz z identyfikacją zagrożeń, oraz zakłóceń. Nie mniej istotna jest także redundancja połączeń i usług co może mieć związek z dodatkową modyfikacją struktury okablowania i systemów serwerowych.

Nowoczesne systemy sieci bezprzewodowych pozwalają co najmniej na:

 • identyfikację, monitoring i izolację nieautoryzowanych punktów dostępowych,
 • identyfikację prób nieautoryzowanego dostępu do sieci bezprzewodowej i namierzanie agresorów,
 • monitoring źródeł zakłóceń sygnału radiowego,
 • ciągłe monitorowanie parametrów i wydajności całej sieci bezprzewodowej,
 • sygnalizację awarii, lub zagrożeń,
 • centralną konfigurację parametrów punktów dostępowych,
 • wdrożenie polityki dostępowej dla poszczególnych urządzeń i użytkowników.

 

 

3: Szkolenie i ciągły rozwój zespołu IT

Wdrożenie nowoczesnego systemu sieci wifi jest istotnym elementem pod względem wydajności dostępu do zasobów organizacji dla pracowników jak i poprawy wydajności zespołu IT firmy. Mimo rosnących wyzwań, dobrze zoptymalizowana sieci bezprzewodowa niekoniecznie powoduje większą ilość problemów z jej użytkowaniem.

Odpowiednio zaprojektowane i wdrożone procedury podłączania nowych urządzeń do struktury informatycznej powodują, że nakład pracy zespołu IT wręcz maleje, a nie wzrasta.

Podobna sytuacja występuje w przypadku nadzoru nad pracą całości sieci bezprzewodowej. Odpowiednio zaprojektowana i wdrożona sieć wifi, wraz z nowoczesnym systemem zarządzania, nie powoduje zwiększonej konieczności nadzoru nad jej pracą, nawet w momencie jej rozbudowy. Większość procesów jest obsługiwana automatycznie, a dział IT jest informowany na bieżąco o ewentualnych zagrożeniach i pracy całego systemu.

Bardzo ważnym elementem wpływającym na wydajność zespołu IT w organizacji jest jego rozwój. Regularne szkolenie kadry informatycznej i odpowiednio zbudowany budżet roczny na ten cel spowoduje wzrost wydajności, co bezpośrednio wynika ze skrócenia czasu potrzebnego na rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników i problemów związanych ze strukturą informatyczną.

Wszystkie te elementy pomogą w optymalizacji i wdrożeniu sieci wifi o wysokim współczynniku niezawodności, a z biznesowego punktu widzenia – im krótszy przestój tym wyższy przychód firmy.